"E-urząd - sprawna i skuteczna obsługa obywatela"

  • 11/10/2020 12:00:00 AMGmina Kotuń w partnerstwie z gminą Kotuń, Suchożebry, Skórzec, Wodynie oraz Zbuczyn realizuje projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, który  jest kompleksowym, wieloletnim i strategicznym programem wyrównującym szanse rozwojowe gmin powiatu siedleckiego wobec bardziej zaawansowanych obszarów województwa.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: II wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – E-usługi.


Finansowanie Projektu:

 

Całkowita wartość Projektu: 1657675,01 zł, w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1315005,61 zł (80% kosztów kwalifikowanych),

 

 

Termin realizacji Projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 01.10.2015 r.

Zakończenie realizacji: 30.12.2020 r.

     

      Głównym celem projektu jest wzmocnienie wykorzystania przez administrację publiczną potencjału rozwiązań informatycznych w obszarze e-usług, o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy. E-administracja ma uprościć załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwić uzyskiwanie informacji na ich temat. Przyjęta, w ramach projektu, forma pozwala na zebranie w jednym miejscu spraw należących do kompetencji różnych jednostek administracji publicznej i udostępnienia ich procedur w Internecie.


Wykorzystanie technologii informatycznej w urzędzie powinno w konsekwencji doprowadzić do:

  •     oszczędności czasu (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika)
  •     oszczędności kapitału (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika)
  •     wzrostu funkcjonalności świadczonych usług.

     Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (TIK) administracja publiczna może zwiększyć swoją efektywność, ale przede wszystkim oferować sprawne i niewymagające osobistego stawiennictwa załatwienie sprawy urzędowej. Z jednej strony usługi publiczne ewoluują w kierunku usług przyjaznych klientowi, z drugiej zaś zmieniające się formy prowadzenia działalności czy organizacji pracy i zarządzania przedsiębiorstwem wymuszają na administracji publicznej wprowadzenia nowych mechanizmów świadczenia usług w urzędzie oraz załatwiania spraw podmiotów gospodarczych a przede wszystkim zapewni możliwość korzystania z e-usług osobom niepełnosprawnym. Odpowiedzią na zmiany potrzeb klientów urzędu, administracja publiczna oferuje możliwość załatwienia spraw interesantów poprzez e-usługi. Co więcej, korzystanie przez usługobiorcę z pełnej funkcjonalności e-usług będzie możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii – założono rozwiązania kompatybilne z dowolnym urządzeniem dostępowym (komputer stacjonarny/tablet/laptop/telefon) i rodzajem oprogramowania.

 

    Projekt jest nowoczesnym przedsięwzięciem, które w sposób zasadniczy zapewni zmianę komunikacji mieszkańca z administracją. Realizacja inwestycji wykreuje gminy, jako miejsce nowoczesne do zamieszkania i działalności gospodarczej – co będzie oddziaływać na wyrównanie poziomu konkurencyjności w regionie i województwie.