Gminny puknt konsultacyjno-informacyjny programu czyste powietrze

  • 6/25/2021 12:00:00 AM

Gmina Kotuń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Kotuń mogą składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Kotuń (ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń).

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Utworzony punkt ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Kotuń aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu “Czyste Powietrze”. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci Państwa do skorzystania z dofinansowania do wymiany kotłów, stolarki okiennej, drzwiowej czy prac termomodernizacyjnych w swoich domach. W Punkcie istnieje możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie, a także jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna. 

Program „Czyste powietrze” jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

1. uprawnionych do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

 

- stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT

- ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

- z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

- niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 

2. uprawnionych do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 

1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

- stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT

- ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

- z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

- niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZAŚWIADCZENIE o dochodach niezbędne do wniosku o dotację  w ramach programu mieszkańcy Gminy Kotuń otrzymają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotuniu.

 

Dnia 30 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kotuniu o godzinie 15:00

 odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców.