Transport do punktu szczepień dla osób z niepełnopsprawnościami

  • 1/29/2021 12:00:00 AM

Masz problem z dotarciem do punktu szczepień ?

Zadzwoń na gminną infolinię (25) 64 14 737

Infolinia jest uruchomiona z myślą o osobach posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawnościach w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami i osobach w sytuacji życiowej, która utrudnia dotarcie do punktu szczepień.

Koszt wykonania telefonu na infolinię - według cennika operatora.

Infolinia jest aktywna od 15 stycznia 2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z  dnia  27  kwietnia  2016 r. w sprawie    ochrony osób    fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kotuń jest Wójt Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@kotun.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji dla Pani/Pana dowozu do punktu szczepień w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zw. z art. 11 h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz decyzji wojewody mazowieckiego znak WNP-III.021.1.2021.

4. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, stopień niepełnosprawności) w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o  którym mowa powyżej.

5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zapewnienia dowozu.

6. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/ podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (5 lat) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.

8. Pana\Pani dane mogą zostać przekazane za Pani/Pana zgodą przez ośrodek zdrowia, w którym Pani/Pan będą szczepieni po wyrażaniu przez państwa potrzeby transportu do punktu szczepień.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

10. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługują Państwu następujące prawa:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

12. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

    od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

    od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczęły się 25 stycznia 2021 r.

Wszystkie aktualne informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19 znajdują się na stronie internetowej: