Konsultacje społeczne

  • 9/19/2022 10:00:00 AM

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej oraz Wójt Gminy Kotuń zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju!

Spotkanie ma na celu uwzględnienie i wykorzystanie opinii mieszkańców naszego terenu przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR) oraz poznanie koncepcji, pomysłów i propozycji rozwiązywania potrzeb i problemów mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się 19 września o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń.

                                                 

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkania:

1.Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej – charakterystyka organizacji

2. Cele konsultacji, znaczenie LSR w funkcjonowaniu obszaru LGD, partycypacja społeczna.

3. Gminne dokumenty planistyczno-strategiczne- przedstawia członek Międzygminnego zespołu ds. LSR.

4. Identyfikacja i hierarchizacja szans i zagrożeń jako czynników zewnętrznych  w rozwoju obszaru LGD Ziemi Siedleckiej.

5. Identyfikacja mocnych i słabych stron jako czynników wewnętrznych w rozwoju obszaru LGD Ziemi Siedleckiej.

6. Formułowanie celów ogólnych i szczegółowych oraz potencjalnych przedsięwzięć.

7. Możliwości ubiegania się o środki finansowe z UE w ramach PROW 2023-2027

 

Spotkanie poprowadzą pracownicy Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

Dobrze opracowana, dzięki udziałowi mieszkańców naszego obszaru w jej przygotowaniu, Lokalna Strategia Rozwoju w znaczącym stopniu ułatwi ubieganie się o środki z Unii Europejskiej                                             w perspektywie finansowej 2021-2027.

Konsultacje społeczne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020”.