konsultacje społeczne dotyczące strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kotuń na lata 2021-2027

  • 1/27/2021 12:00:00 AM

Zarządzenie nr 6.2021

Wójta Gminy Kotuń

 z dnia 26 stycznia 2021 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kotuń na lata 2021 – 2027.

 

Na podstawie art. 16 b ust. 1, art.17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1876)  oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/138/2012 z dnia 11  grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych. (Dz. Urz. WM z 2012 r. poz. 9545), zarządza się co następuje:

§ 1.

1.      Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem jest opracowanie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w  Gminie Kotuń na lata 2021 – 2027.

2.      Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców Gminy Kotuń
w przedmiocie projektu  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kotuń na lata 2021-2027 w formie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.      Na podstawie zebranych opinii zostanie opracowana i realizowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kotuń na lata 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.


§
2.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od 27.01.2021 r. do 12.02.2021 r.

§ 3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4.

Konsultacje społeczne obejmują teren Gminy Kotuń.

§ 5.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się w sprawach dotyczących strategii rozwiązywania problemów społecznych.

1.      Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez podanie do publicznej wiadomości projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kotuń na lata 2021-2027.

2.      W/w dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Kotuń
i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kotuń, wyłożony w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu, ul. Siedlecka 56C, pokój 12

3.      W celu zgłoszenia uwag lub propozycji do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kotuń na lata 2021 – 2027 należy wypełnić Formularz Konsultacji Społecznych i wysłać pocztą elektroniczną na adres : kotun@ops.pl lub grybak@kotun.pl , ewentualnie złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu.

4.      Formularz konsultacji społecznych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              

                                                                                                                     Wójt

                                                                                                       /-/  Grzegorz Góral

Formularz Konsultacji Społecznych dotyczący Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kotuń na lata 2021-2027