Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny 2021

  • 2/1/2021 12:00:00 AM

Dnia 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Grzegorz Góral – Gminny Komisarz Spisowy w Kotuniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Termin składania ofert: 01.02.20121r- 09.02.2021r

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

a.       mieć ukończone 18 lat,

b.      cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

c.       posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

d.      posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

e.       nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Do pobrania: