Ogłoszenie o naborze pracownika SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNYCH I WSPÓŁPRACY

 • 6/2/2022 10:00:00 AM

Ogłoszenie o naborze pracowników

 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.

 

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

ogłasza z dniem 03 czerwca 2022 r. nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

 

I. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 

1)      Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

2)      Wykształcenie wyższe,

3)      Staż pracy minimum 3 lata,

4)      Doświadczenie w zakresie działań rozliczeniowych związanych z realizacją projektów dofinasowanych ze środków zewnętrznych oraz dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki,

5)      Doświadczenie w udzielaniu pomocy publicznej oraz w sporządzaniu sprawozdań do UOKIK w związku z udzieleniem pomocy publicznej (pomoc de minimis- ustalanie i aktualizacja pomocy de minimis),

6)      Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu i programów do prezentacji,

7)      Prawo jazdy kat. B.

 

II. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 

Wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie, ekonomii, marketing lub innym o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w/w zakresie.

 

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1)  przygotowanie i składanie wniosków o płatność,

2) ocena zgodności projektów z LSR (polegającą na zweryfikowaniu, czy dany projekt realizuje wskazany cel oraz czy i w jakim stopniu wpływa na osiągnięcie założonych w ramach LSR wskaźników) oraz wg kryteriów oceny projektów,
3) ocena zasadności projektów (pod kątem zakresu i planowanego budżetu), w tym ustalenie kwoty wsparcia,

4) podjęcie decyzji o wyborze projektów i, w tym odmowa wyboru projektów, które:
- nie są zgodne z LSR,

-  nie otrzymały wystarczającej ilości punktów w ramach oceny zgodnie z kryteriami oceny projektów,

5) przekazanie do SW, we wszystkich przypadkach (oprócz mikro-projektów w ramach projektów parasolowych), do ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności i poprawności ustalonego wsparcia (m.in. pod kątem zgodności z programem, występowania pomocy publicznej, zasad dla projektów generujących dochód, kwalifikowalności VAT, etc.) jedynie wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR.

6) udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,

7) koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,

8) bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy
i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR,

9) prowadzenie na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu, w zakresie którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy,

10) przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 6 wraz z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7,

11) inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,

12) realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym,

13) monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,

14) wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 

Umowa o pracę na zastępstwo (max. 1/2 etatu).

 

V. KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie potwierdzone
  za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych,
 8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór 
na stanowisko:
SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ” – w terminie do 10 czerwca do godz. 16:00; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest w godzinach: poniedziałek – piątek 800 - 1600.

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.

Oferty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:
- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

- etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.