Ogłoszenie Wójta Gminy Kotuń o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy Kotuń o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku

  • 1/24/2022 12:00:00 PM

Wójt Gminy Kotuń

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwałą Nr XXXVII.245.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kotuń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022:

.

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Kotuń  o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku.

 

Konkurs ma na celu wybór ofert realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy Kotuń.

 

I.                   Rodzaj zadania objętego konkursem

 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe obejmujące grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych  zgłoszone  w związkach sportowych oraz dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym.

II.                Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

-                    Na realizacje zadania przeznacza się kwotę 120 000.00 złtermin wykonania zadania 17 lutego – 30 listopada 2022 r.

 

III.             Zasady przyznawania dotacji

1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Oferty mogą składać podmioty uprawnione do ich złożenia wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Kotuń lub na rzecz jej mieszkańców
w zakresie powyżej wymienionego zadania. Podmiot składający ofertę zobowiązuje
się także do zorganizowania imprezy sportowej o charakterze gminnym, w trakcie trwania zadania.

3. Oferty winne być wypełnione wg. wzoru oferty określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (poz. 2057). w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego do pobrania na stronie:

https://pozytek.gov.pl/nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan/

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

5. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Kotuń a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

 

IV.             Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56 c, 08-130 Kotuń osobiście lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferty na konkurs zadań pożytku publicznego w 2022 roku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego
2022 r. do godziny 12.00.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oferty do Urzędu Gminy Kotuń.

2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę
w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

3. Do oferty należy dołączyć:

a.                             Kopię lub oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Kserokopia winna być potwierdzona za zgodność
z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, reprezentacji w imieniu oferenta.  Oryginał można pobrać na stronie Min. Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

b.                            W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę lub też ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta.

4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą  rozpatrywane i będą odrzucone.

5. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kotuń.

6. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 16 lutego 2022 r.
o godz. 11.00  
w  siedzibie Urzędu Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56 c, 08-130 Kotuń. Konkurs ma charakter jawny.

7. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

a.                 możliwości realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

b.                kalkulacja kosztów realizacji zadania głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c.                 przy wniosku o wsparcie zadania – planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

d.                planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków,

8. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kotuń po  zapoznaniu się z dokumentacją konkursową. Decyzja Wójta jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kotuń niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Wójta Gminy Kotuń.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można kontaktując
się pod numerem telefonu 25 641 43 83 w. 22.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz siedzibie Urzędu Gminy Kotuń.

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                                                                                                                                                   ( - ) Grzegorz Góral