Projekty

                                                 

Gmina Kotuń w partnerstwie z gminą Kotuń, Suchożebry, Skórzec, Wodynie oraz Zbuczyn realizuje projekt E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, który  jest kompleksowym, wieloletnim i strategicznym programem wyrównującym szanse rozwojowe gmin powiatu siedleckiego wobec bardziej zaawansowanych obszarów województwa.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: II wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – E-usługi.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 1657675,01 zł, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1315005,61 zł (80% kosztów kwalifikowanych),

Termin realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 01.10.2015 r.
Zakończenie realizacji: 30.12.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie wykorzystania przez administrację publiczną potencjału rozwiązań informatycznych w obszarze e-usług, o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy

 

Celem tworzenia e-administracji jest zwiększenie efektywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług. E-administracja ma uprościć załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwić uzyskiwanie informacji na ich temat. Przyjęta, w ramach projektu, forma pozwala na zebranie w jednym miejscu spraw należących do kompetencji różnych jednostek administracji publicznej i udostępnienia ich procedur w Internecie.

Wykorzystanie technologii informatycznej w urzędzie powinno w konsekwencji doprowadzić do:

  • oszczędności czasu (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika)
  • oszczędności kapitału (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika)

wzrostu funkcjonalności świadczonych usług.    

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie

pn.: ”Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kotuń” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki , w kwocie 224 440 zł”.

Kotuń dn. 03.11.2020 r.                                                                               

  Wójt Gminy

                                                                                                                /-/ Grzegorz Góral 

  
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 Gmina Kotuń zrealizowała 6 następujących zadań:

1.       ” Budowa placu zabaw w miejscowości Cisie-Zagrudzie ”

2.       ” Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszewnicy ”

3.       ” Zagospodarowanie działki w miejscowości Łęki na cele rekreacyjne ”

4.       ” Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mingosach ”

5.       ”Budowa placu zabaw w miejscowości Niechnabrz”

6.       ”Budowa boiska w miejscowości Oleksin”

 

Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.operacja "Gmina Kotuń wita"


               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Operacja pn. „Gmina Kotuń wita” mająca na celu promocję obszaru LGD Ziemi Siedleckiej poprzez montaż trzech obiektów informacyjnych na terenie gm. Kotuń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

   


 „Wsparcie KGW działających na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej”,

to projekt skierowany do kół gospodyń wiejskich oraz lokalnych społeczności, realizowany przez LGD Ziemi Siedleckiej.

Celem niniejszego zadania jest aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu, w szczególności na terenie dziesięciu gmin powiatu siedleckiego, tj.: gminy Domanice, Kotuń, Siedlce, Mokobody, Mordy, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn. Zakupiony sprzęt, który będzie nieodpłatnie użyczany kołom gospodyń wiejskich oraz lokalnym społecznościom przyczyni się do wzrostu sprawności ich działania oraz zwiększy liczbę organizowanych przedsięwzięć społecznych.

 

W ramach zadania zakupiona została maszyna do waty cukrowej oraz dmuchaniec.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz zasady użyczania sprzętu można uzyskać w biurze LGD Ziemi Siedleckiej.

 

Zadanie „Wsparcie KGW działających na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej” dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.


                             


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Operacja pn. „Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie gminy Kotuń", 

 

mająca na celu promocję  oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Ziemi Siedleckiej poprzez montaż 15 tablic informacyjno-promocyjnych na terenie gm. Kotuń

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 Zakończono realizację zadania pn. Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy Kotuń dofinansowanego z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość zadania wyniosła 5 397 991,71zł, przy czym otrzymane  dofinansowanie stanowiące 60% wartości zadania to 3238795,03zł.

Zakres prac:

1)            Budowa ulicy Parkowej w miejscowości Broszków.

droga długości 314m z kostki brukowej oraz obustronne pobocza tłuczniowe. Droga zakończona jest w zabytkowym parku dworskim placem do zawracania. Droga została oświetlona latarniami w stylu parkowym .

2)            Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń.

 droga o nawierzchni asfaltowej, długości 736 m oraz obustronne pobocza odcinkami z kostki betonowej oraz tłucznia.

3)           Rozbudowa drogi gminnej – ul. Słonecznej w miejscowości Broszków.

 droga o nawierzchni asfaltowej, długości 600 m oraz obustronne pobocza z tłucznia.

4)           Przebudowa drogi gminnej Albinów – Sosnowe.

Droga o nawierzchni asfaltowej, o długości 800 m oraz obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75 m.

5)          Przebudowa drogi w miejscowości Oleksin-Ryczyca

Droga o nawierzchni asfaltowej, o długości 810 m oraz obustronne pobocza z kruszywa naturalnego

6)          Przebudowa drogi w miejscowości Ryczyca

Droga o nawierzchni asfaltowej, o długości 220 m oraz obustronne pobocza z kruszywa naturalnego

 
      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Operacja pn. „Budowa tężni solankowej w Kotuniu” mająca na celu umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez wybudowanie tężni solankowej i jej udostępnianie przez okres związania z celem, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.