Projekty

                                                 

Gmina Kotuń w partnerstwie z gminą Kotuń, Suchożebry, Skórzec, Wodynie oraz Zbuczyn realizuje projekt E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, który  jest kompleksowym, wieloletnim i strategicznym programem wyrównującym szanse rozwojowe gmin powiatu siedleckiego wobec bardziej zaawansowanych obszarów województwa.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: II wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – E-usługi.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 1657675,01 zł, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1315005,61 zł (80% kosztów kwalifikowanych),

Termin realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 01.10.2015 r.
Zakończenie realizacji: 30.12.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie wykorzystania przez administrację publiczną potencjału rozwiązań informatycznych w obszarze e-usług, o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy

 

Celem tworzenia e-administracji jest zwiększenie efektywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług. E-administracja ma uprościć załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwić uzyskiwanie informacji na ich temat. Przyjęta, w ramach projektu, forma pozwala na zebranie w jednym miejscu spraw należących do kompetencji różnych jednostek administracji publicznej i udostępnienia ich procedur w Internecie.

Wykorzystanie technologii informatycznej w urzędzie powinno w konsekwencji doprowadzić do:

  • oszczędności czasu (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika)
  • oszczędności kapitału (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika)

wzrostu funkcjonalności świadczonych usług.INFORMACJA

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie
pn.: ”Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kotuń” dofinansowano
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki , w kwocie 224 440 zł”.

     

Kotuń dn. 03.11.2020 r.                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                /-/ Grzegorz Góral 

  W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 Gmina Kotuń zrealizowała 6 następujących zadań:

1.       ” Budowa placu zabaw w miejscowości Cisie-Zagrudzie ”

2.       ” Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszewnicy ”

3.       ” Zagospodarowanie działki w miejscowości Łęki na cele rekreacyjne ”

4.       ” Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mingosach ”

5.       ”Budowa placu zabaw w miejscowości Niechnabrz”

6.       ”Budowa boiska w miejscowości Oleksin”

 

Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.operacja "Gmina Kotuń wita"


               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

 

 

Operacja pn. „Gmina Kotuń wita” mająca na celu promocję obszaru LGD Ziemi Siedleckiej poprzez montaż trzech obiektów informacyjnych na terenie gm. Kotuń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.