Zadania dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

 

Informacja dotycząca realizacji zadań z państwowych funduszy celowych.


 PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022


W związku z przystąpieniem Gminy Kotuń  do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego –państwowego funduszu celowego Gmina  otrzymała dofinansowanie   na  realizację  świadczenia usług  asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

– 304 393,00 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 304 393,,00 zł.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1)      poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2)      wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3)      uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych;

 

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

a)       2 osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

b)      7 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c)      1 osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 

Gmina zatrudni asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.
W przypadku braku osób z tymi uprawnieniami Gmina zatrudni osoby posiadające co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu. Ponadto Gmina umożliwi zatrudnienie osób wskazanych przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, po warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Program realizowany będzie do 31.12.2022 roku

Ogólne zasady Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Grażyną Rybak – Kierownikiem GOPS w Kotuniu tel. (25) 64 14 363Informacja dotycząca realizacji zadań z państwowych funduszy celowych.

 OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022

W związku z przystąpieniem Gminy Kotuń  do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego –państwowego funduszu celowego Gmina  otrzymała dofinansowanie   na  realizację  świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 254 592,00 zł.
Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 254 592,00 zł.

Realizacja opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi  ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie gminy Kotuń programem opieka wytchnieniowa objętych będzie 26 osób niepełnoprawnych.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności,

- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 240 godzin. Na terenie Gminy Kotuń wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 26 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  niepełnosprawnym członkiem rodziny.  

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy
 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

Program realizowany będzie do 31.12.2022 roku

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Grażyną Rybak – Kierownikiem GOPS w Kotuniu tel. (25) 64 14 363

 „OPIEKA 75+”

 

Program „Opieka 75+”dofinansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego

w ramach wsparcia realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.

                                                                       

Źródło finansowania

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej
oraz środków gminy.

 

Cel programu:

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi(zgodnie z art. 6 pkt10 ustawy o pomocy społecznej)
 a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej pastwa w zakresie :

1.      Zapewnienia w/w osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych.

2.      Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3.      Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat
 i więcej.

4.      Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Realizator projektu:

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu w 2021 r.:              106 560,00 

  • dotacja celowa z budżetu państwa:             53 280,00 zł
  • środki gminy:                                              53 280,00  zł.
 

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

 

Program dofinansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego

w ramach programu wieloletniego „POSIłEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019-2023

  

Źródło finansowania:

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej
oraz środków gminy.

 

Cel programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu" przewiduje  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i  młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych poprzez udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Realizator projektu:

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu w 2021 r.:               287 200,00 

  • dotacja celowa z budżetu państwa:             187 200,00 zł
  • środki gminy:                                              100.000,00  zł.
 

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.Informacja dotycząca realizacji zadań z państwowych funduszy celowych.

 OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

W związku z przystąpieniem Gminy Kotuń  do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego –państwowego funduszu celowego Gmina  otrzymała dofinansowanie   na  realizację  świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 240 446,65 zł.
Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 240 446,65 zł.

Realizacja opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi  ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie gminy Kotuń programem opieka wytchnieniowa objętych będzie 25 osób niepełnoprawnych.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności,

- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 240 godzin. Na terenie Gminy Kotuń wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 25 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  niepełnosprawnym członkiem rodziny.  

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy
 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

Program realizowany będzie do 31.12.2021 roku

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Grażyną Rybak – Kierownikiem GOPS w Kotuniu tel. (25) 64 14 363Gmina Kotuń otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie

930 358,00zł zł, które zostały przeznaczone na rozbudowę budynku Posterunku Policji w Kotuniu. Wartość całkowita zadania to 1411567,00 zł

Dofinansowanie zadania pochodzi z państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania:  Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów, gmina Kotuń

Nazwa beneficjenta: Gmina Kotuń ul. Siedlecka 56c 08-130 Kotuń

Dofinansowanie: 674128,93 zł

Całkowita wartość: 966435,33 zł

W ramach zadania  wykonano  na odcinku o  długości 587,35mb podbudowę jezdni,  nawierzchnię asfaltową,  chodniki, wybudowano zjazdy, przebudowano istniejące przyłącza energetyczne oraz oznakowano teren wg. stałej organizacji ruchu. Powstało również odwodnienie w postaci rowów odparowujących zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.