Projekty z budżetu państwa

                                                                                                         

Gmina Kotuń otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie

930 358,00zł zł, które zostały przeznaczone na rozbudowę budynku Posterunku Policji w Kotuniu. Wartość całkowita zadania to 1411567,00 zł
Informacja dotycząca realizacji zadań z państwowych funduszy celowych.

 OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

W związku z przystąpieniem Gminy Kotuń  do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego –państwowego funduszu celowego Gmina  otrzymała dofinansowanie   na  realizację  świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 240 446,65 zł.
Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 240 446,65 zł.

Realizacja opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi  ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie gminy Kotuń programem opieka wytchnieniowa objętych będzie 25 osób niepełnoprawnych.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności,

- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 240 godzin. Na terenie Gminy Kotuń wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 25 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  niepełnosprawnym członkiem rodziny.  

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy
 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

Program realizowany będzie do 31.12.2021 roku

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Grażyną Rybak – Kierownikiem GOPS w Kotuniu tel. (25) 64 14 363