Konkurs na kartkę świąteczna Gminy Kotuń trwa do 8 marca 2021 r.

  • 3/2/2021 12:00:00 AM

Wójt Gminy Kotuń

 ogłasza

 konkurs plastyczny

dla dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Kotuń

 na najpiękniejszą kartkę świąteczną.Celem Konkursu jest przygotowanie kartek świątecznych dla Gminy Kotuń na potrzeby rozesłania ich samorządom, kontrahentom i partnerom społeczno-gospodarczym.


W związku z tym serdecznie zapraszam dzieci wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Kotuń do wykonania rysunków lub prac malarskich, których motywem będą Święta Wielkanocne. Prace te wezmą udział w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Zwycięskie dzieło zostanie poddane profesjonalnej obróbce drukarskiej, po czym – już w formie kartki – trafi do adresatów. Dodatkowo praca ta zostanie zamieszczona w formie kartki elektronicznej na naszej stronie internetowejREGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ

 

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę Wielkanocną jest Urząd Gminy
w Kotuniu.

Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest Katarzyna Filim - Inspektor
ds. promocji gminy i organizacji pozarządowych, tel. 25 641 43 83 w. 22,
e-mail: kfilim@kotun.pl

II. Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej o tematyce związanej ze Świętami Wielkiej Nocy, która następnie zostanie wydana w formie kartki świątecznej Gminy Kotuń

  • kultywowanie tradycji
  • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży
  • stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej
    w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami
  • poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

  • Kategoria I: I-III szkoły podstawowej;
  • Kategoria II: IV - VIII szkoły podstawowej;

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną prace w formacie A4 wykonane dowolną płaską techniką. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych, lub wykonanych w technice komputerowej, elementów. Wykonane prace nie mogą także naśladować wcześniej publikowanych, czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt Wielkanocnych
i elementami charakterystycznymi dla naszej Gminy.

 

 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1.      Projekt kartki której inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty
i inne wyroby, rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy.

2.      Prace należy wykonać ręcznie.

3.      Format prac dowolny, nie przekraczający wymiarów kartki A4

4.      Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję.

5.      W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek, reprodukcji i wykonanych przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.

6.      Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem ,,Konkurs plastyczny na Świąteczną Kartkę Wielkanocną.

7.      Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy

Szkoła i klasa - kategoria wiekowa

Opiekun 

 V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.      Prace należy składać do dnia 8 marca 2021 r. do Urzędu Gminy w Kotuniu,
ul. Siedlecka 56C, Pokój Nr 3.

2.      Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3.      Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.

4.      Organizator nie zwraca prac.

5.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1.      W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac
i przyzna jedną nagrodę główną oraz nagrody w  grupach wiekowych (miejsca 1-3)

2.      Data ogłoszenia wyników to 15 marca 2021 r.

3.      Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Kotuniu, oraz na tablicy w budynku Urzędu Gminy Kotuń.

4.      Prace konkursowe można będzie obejrzeć w holu Urzędu Gminy w Kotuniu.